• image01
  • image02
  • image02
news Header

Dlaczego Małopolska?

5 powodów wyróżnienia

Ogromny
potencjał ludzki

0 szkoły wyższe
7,3% szkół wyższych w Polsce
ok 0 tys. studentów,najwyższa w kraju liczba studentów kierunków informatycznychok. 9,7 tys.
Ponad 360 tys.firm w regionie
4 miejscepod względem liczby firm
Ponad 270 jednostek aktywnych badawczo, w tym ponad 200 jednostek w sektorze przedsiębiorstw
550 wydarzeń startupowych   w 2014 Wg. danych portalu Crossweb

Zaplecze infrastrukturalne
dla prowadzenia B+R
oraz edukacji

Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Tele-Fonika Kable
Solaris
Małopolski Park Technologii Informacyjnych
Life Science Park

Dynamiczne
zmiany

0.0%
W latach 2008-2013 PKB w
Małopolsce wzrósł o 29,8%
PKB regionu stanowi
7,7% krajowego PKB
W latach 2008-2014 średni wzrost liczby podmiotów gospodarczych w Małopolsce wyniósł 18,3% podczas gdy w Polsce 9,7%
W latach 1995-2013 ilość firm z udziałem kapitału zagranicznego wzrosła niemal czterokrotnie (w 2014 r. było ich 4 463)
Całkowita wielkość zainwestowanego kapitału zagraniczngo w regionie po 1989 roku przekroczyła 18 mld USD

Partnerstwo
i Współpraca

Wspólne działania
i projekty

Współpraca i konsultacje
wpółpraca przy tworzeniu dokumentów strategicznych, konsultacje programów i projektów dotyczących polityki wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności

m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Współpraca w ramach gremiów i zespołów opiniodawczo-doradczych
m.in. Zespoły robocze ds. inteligentnych specjalizacji, Małopolska Rada Innowacji, Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski, Małopolska Rada Gospodarcza

Optymalne
wykorzystanie
funduszy europejskich

Przedsiębiorcy stanowią
ok. 65% beneficjentów MRPO 2007-2013
ok 1,2 mld zł tj. blisko 22 % środków MRPO 2007-2013 zakontraktowanych zostało na wsparcie przedsiębiorczości, badań i rozwoju technologicznego oraz innowacji
Efekty wdrażania środków MRPO 2007-2013 przez przedsiębiorców:
ponad 2.9 tyś.nowych miejsc pracy
prawie 2.2 tyś.świadczonych nowych usług
ponad 2.3 tyś.nowych produktów i technologii wprowadzonych na rynek
blisko 1.1 tyś.wdrożonych rozwiązań innowacyjnych
14 funduszypożyczkowych i poręczeniowych,które wsparły ponad 1700 przedsiębiorstw na kwotę ponad 223 mln zł

Perspektywy

Perspektywa finansowa 2014-2020 niesie ogromne możliwości, szczególnie
dla rozwoju
przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny
WM 2014-2020

to drugi pod względem wielkości alokacji
regionalny program operacyjny

0.0 mld EUR

do zainwestowania
w Małopolsce

0 mln EUR

na promocję przedsiębiorczości
i rozwój oferty instytucji otoczenia biznesu dla firm

0 mln EUR

na wsparcie na etapie
zakładania działalności

0 mln EUR

na rozwój firm

w tym przede wszystkim: 160 mln EUR na badania i innowacje w przedsiębiorstwach 10 mln EUR na wsparcie firm w procesie internacjonalizacji 125 mln EUR na rozwój konkurencyjności MSP 19 mln EUR na wzrost efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach 35 mln EUR na rozwój kompetencji
kadr sektora MSP

Inteligentne specjalizacje

obszary największego potencjału
rozwoju Małopolski